Özgür Yazılım ve Açık Kaynak Konferansı

30 Eylül – 1 Ekim 2014 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde ICT Summit NOW – Bilişim Zirvesi’14 düzenlenmekte. Bu sene etkinlik kapsamında Özgür Yazılım ve Açık Kaynak Konferansı, Alternatif Bilişim Derneği ve Linux Kullanıcılar Derneği’nin desteğinde gerçekleştirilecek. Konferansın 2. gününde benim de panelistler arasında yer aldığım “Yazılım Geliştiriciler Gözüyle Açık Kaynak Sistemleri” paneli yer almakta. Aşağıdaki katılımcılarla açık kaynak sistemlerini irdeleyeceğimiz panelde ben “eğitim sistemimizde açık kaynak ve özgür yazılımların yeri” konu başlığı altında paylaşımda bulunmaya çalışacağım.

Panel 1 Ekim 2014, Çarşamba günü saat 16:00’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, Marmara salonunda gerçekleştirilecek. Konuya ilgi duyan herkesi beklerim.

Panelde görüşmek üzere ;)

Okumaya devam et

Emre Madran’ın İzinde

26 Eylül 2013 yılında kaybettiğimiz eşimiz, babamız, dedemiz, hocamız, abimiz ve arkadaşımız Emre Madran’ın anısına ölümünün 1. yılında Mimarlar Odası tarafından hazırlanan kısa belgesel.

Bilgiye Erişim ve Kalkınma Konulu Lyon Deklarasyonu

Birleşmiş Milletler, Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni (BKH) takip edecek yeni bir kalkınma gündemi oluşturmak için müzakerelerde bulunmaktadır. Bu gündemin, tüm ülkelere, insanlarının hayat kalitelerini iyileştirme yaklaşımları ve 2016-2030 döneminde ulaşılması planlanacak yeni hedeflerin taslağının oluşturması konularında kılavuzluk etmesi öngörülmektedir.

İşbu Deklarasyon’u imzalayan taraflar olarak inanıyoruz ki, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) ulaşılabilirliği sayesinde toplumun her kesiminin enformasyon ve bilgiye erişimindeki artış, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektedir ve insanların hayat kalitesini iyileştirmektedir.

Bu sebeple, Birleşmiş Milletler’in Üye Ülkelerine, 2015 sonrası kalkınma gündemini kullanarak, tüm bireylerin, sürdürülebilir kalkınma ve demokratik toplum yapısını teşvik etmek için gerekli olan bilgiye erişmesini ve bu bilgiyi anlamasını, kullanmasını ve paylaşmasını sağlayacaklarını belirten uluslararası bir taahhütte bulunmaları için çağrıda bulunuyoruz.

İlkeler

Sürdürülebilir kalkınma, herkes için uzun vadeli sosyo-ekonomik refahı garanti altına almayı hedeflemektedir. Devletlerin, millet vekillerinin, yerel yönetimlerin, yerel toplulukların, sivil toplumun, özel sektörün ve bireylerin bilinçli kararlar almaları, bu hedefe ulaşılması için büyük önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, bilgilenme hakkı insan hayatını değiştirecek niteliktedir. Bilgiye erişim, özellikle de yoksulluk içerisinde yaşayan dezavantajlı kesimlerdeki insanları, aşağıda sıralanan konularda güçlendirerek kalkınmayı desteklemektedir:

 • Sivil, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların kullanımı.
 • Ekonomik olarak aktif, üretken ve yenilikçi olma.
 • Yeni beceriler kazanma ve kullanma.
 • Kültürel kimliği ve ifadeyi zenginleştirme.
 • Karar verme sürecinde yer alma ve aktif bir sivil topluma katılma.
 • Kalkınma sürecinde karşılaşılan zorlukların aşılması için toplum temelli çözümler üretebilme.
 • Hesap verebilirlik, şeffaflık, iyi yönetim, katılım ve güçlendirme konularını güvence altına alma.
 • Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik kamu ve özel sektör çalışmalarındaki ilerlemeyi ölçme.

Deklarasyon

Kalkınmayı desteklemede bilgiye erişimin önemli rolünü tespit etmiş olan, 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi konulu Yüksek Düzey Panel’in, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) 2015 sonrasına yönelik istişarelerinin ve Açık Çalışma Grubu Faaliyet Raporu’nun bulguları doğrultusunda, işbu Deklarasyon’u imzalayan taraflar olarak, aşağıdaki hususları kabul ettiğimizi beyan ederiz:

 1. Fakirliğin bir çok boyutu vardır ve fakirliği ortadan kaldırma sürecindeki ilerleme çeşitli alanlardaki sürdürülebilir kalkınma ile bağlantılıdır.
 2. Sürdürülebilir kalkınma, insan haklarını temel alan aşağıdaki çerçeve içerisinde yürütülmelidir:
  1. Eşitsizlik, kadınlar, yerel halk, azınlıklar, göçmenler, mülteciler, engelli kişiler, yaşlılar, çocuklar ve gençler de dahil olmak üzere, dezavantajlı grupların güçlendirilmesi, eğitimi ve topluma katılımı ile azalır.
  2. Sosyal, ekonomik ve politik katılımı da içeren bir toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların ve kız çocukların adil eğitim imkanları sağlanarak güçlendirilmesiyle önemli ölçüde sağlanabilir.
  3. Bireylerin itibarı ve ekonomik bağımsızlığı, herkesin iyi iş imkanlarına sahip olmasını sağlayarak güçlendirilebilir.
  4. Bireysel özgürlüğün temelinde olan bilgiye erişme hakkı, ifade özgürlüğü, örgütlenme ve toplantı özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği teşvik edilmeli, korunmalı ve saygı duyulmalıdır.
  5. Kamusal katılım, tüm bireylerin hayat kalitelerini iyileştirecek değişiklik yapma sorumluluğunu alabilmelerini sağlar.
 3. Evrensel okuryazarlık temelinde, enformasyona ve bilgiye erişimdeki artış, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir ayağıdır. Nitelikli bilgiye ve veriye erişmedeki artış ve bunun gerçekleştirilmesi sürecinde toplumların katılımı, kaynakların daha etkili ve şeffaf dağıtımını sağlayacaktır.
 4. Kütüphaneler, arşivler, sivil toplum kuruluşları (STK’lar), toplum liderleri ve medya gibi bilgi aracıları, hükümetlere, kurumlara ve bireylere kalkınma için gerekli olan verileri aktarmalarında, düzenlemelerinde, yapılandırmalarında ve anlamalarında yardımcı olacak becerilere ve kaynaklara sahiptir. Bunu aşağıda belirtilen yollarla yapabilirler:
  1. Yerel toplumlara ve bireylere, kendi kalkınmalarına yön vermede destekleyecek olan temel haklar, toplum hizmetleri, çevre, sağlık, eğitim, iş imkanları ve kamu harcamaları konularında bilgi sağlamak.
  2. Toplumdaki ilgili ve acil ihtiyaçları ve sorunları belirleyerek bunlara odaklanmak.
  3. Belli bölgesel, kültürel ve benzer diğer sınırların arkasındaki paydaşları, daha büyük etki yaratmaya yönelik olarak ölçeklendirilebilecek kalkınma çözümlerinin aktarılması ve paylaşılması için birbirleriyle iletişime geçirmek.
  4. Halkın, kültürel mirasa, resmi kayıtlara ve bilgiye, kütüphaneler, arşivler ve diğer toplum mirası kurumları aracılığıyla sürekli erişimini sağlamak ve korumak.
  5. Karar verme süreçlerinde daha geniş toplumsal katılım için, halka açık tartışma platformu ve alanı sağlamak.
  6. Bireylerin kendilerine en faydalı olacak bilgi ve hizmetlere erişmelerini ve bunları anlamalarını sağlayacak eğitim ve becerileri sunmak.
 5. Gelişmiş BİT altyapısı, iletişimi genişletmek, hizmetlerin teminini hızlandırmak, özellikle uzak bölgelere önemli bilgi akışını sağlamak için kullanılabilir. Kütüphaneler ve diğer bilgi aracıları, BİT’i ulusal politikalar ve bunların yerel uygulamaları arasındaki boşluğu kapatmak için kullanarak, kalkınmanın getirdiği faydaların toplumun her kesimine ulaşmasını sağlayabilir.
 6. İşbu Deklarasyon’u imzalayan taraflar olarak, yukarıda belirtilen tüm bu sebeplerden dolayı Birleşmiş Milletler’in Üye Ülkelerini bilgiye erişimin ve bilgiyi etkili kullanma becerilerinin sürdürülebilir kalkınma için gerekliliğini tanımaya ve bu durumun 2015 sonrası gündeminde, aşağıdaki hususlar doğrultusunda kabulünü garanti altına almaya çağırıyoruz.
  1. Özel hayatın mahremiyetine saygı duyarken, aynı zamanda toplumun bilgi ve öneriye ulaşma hakkını tanımak.
  2. Yerel yönetimlerin, bilgi aracılarının, BİT ve açık İnternet erişimi gibi altyapıların, uygulamadaki önemli rolünü tanımak.
  3. Bilginin devlet tarafından sürekli olarak fonlanması, bütünlüğünün korunması, sunulması ve kamu tarafından erişilmesine yönelik politikaları, standartları ve yasaları benimsemek.
  4. Bilgiye ve verilere erişime ait etkinin ölçülmesini sağlayacak hedefler ve göstergeler oluşturmak ve her yıl hedeflere yönelik gelişmeleri bir Kalkınma ve Bilgiye Erişim (DA2I) Raporu ile sunmak.

Not: Ağustos 2014 tarihli Lyon Deklarasyonu İngilizce dilinde yazılmıştır. İngilizce metindeki yazım dili esas alınmalıdır.

Çocuklar için Türkçe-İngilizce Sesli Kitap Koleksiyonu

unite_for_literacy

A.B.D.’nin Colorado eyaletinde bulunan bir sivil toplum kuruluşu olan Unite for Literacy (Okuryazarlık için Birleşelim) adlı kurum ile Kütüphan-e Türkiye Projesi arasındaki işbirliği kapsamında, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan gönüllü ekip tarafından Mart 2014’ten beri yürütülmekte olan “Çocuklar için Türkçe-İngilizce Sesli Kitap Koleksiyonu” çalışması tamamlandı.

0-8 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlanmış ve çevrimiçi olarak ücretsiz erişilebilen kitaplar, 24 Temmuz 2014 tarihinden bu yana www.uniteforliteracy.com adresinde yer almakta. Siteye girildiğinde sol üst köşede bulunan “Narration” (Anlatım) butonunun üzerine tıklandığında açılan dil seçenekleri menüsünden “Turkish” (Türkçe) seçilerek, koleksiyonun Türkçe-İngilizce düzenlenmiş kısmına ulaşılabilmekte.

İyi okumalar / İyi dinlemeler ;)

Amazon’un Android Uygulama Marketi Türkiye’de

20140801-133225-48745029.jpg

Türkiye’de teknolojiyi herhangi bir yerinden yakalamaya gayret ediyorsanız gelişmeleri yakından takip etmeniz yetmiyor. Gelişmelerin Türkiye için de kullanılabilir halde olması gerekiyor. Ticari bir firmanın öncelikle Kuzey Amerika’da devreye aldığı bir hizmeti, daha sonra Kıta Avrupası’nda aktif hale getirmesi ve belki yıllar sonra Türkiye’yi de çembere dahil etmesi neredeyse sıradan bir süreç halini aldı.

Hatırlayacak olursak Android telefonların (dağıtıcıların resmi kanalları ile) Türkiye’de satılmaya başladığı ilk yıllarda Google’ın resmi uygulama marketi (o zamanki adıyla Google Android Market) Play Store’a uzun süre Türkiye’den erişim sağlanamadı. Kişisel Web sitelerinde insanların paylaştığı, ne olduğunu tam da kestiremediğiniz .apk uzantılı dosyaları yükleyerek mobil yaşantınıza devam etmek zorunda kalıyordunuz. Türkiye’deki bir geliştiricinin Play Store’da ücretli bir uygulamayı satışa çıkartabilmesi 2014 yılından önce mümkün bile değildi.

Android için içerik açısından zengin uygulama marketlerinden biri olan “Amazon Appstore for Android” nihayet Türkiye’de Ağustos 2014’den itibaren kullanılabilir duruma geldi. Amazon’un uygulama marketi hizmeti verdiği ülkelerin tam listesine http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201357480 adresinden erişebilirsiniz. Bu gelişme ile Türkiye’deki mobil uygulama geliştirme pazarı hareketlenir diye tahmin ediyorum. Hareketlenme ne boyutta olur kestirmek güç ancak ekosistemin büyümesi açısından katkı sağlayacağı kesin. En azından resmi olarak erişilebilen marketlere 2. bir devin eklenmiş olması bile sevindirici bir gelişme olarak kabul edilebilir.

Son kullanıcı olarak Amazon’un uygulama marketinden nasıl faydalanacağız?

Konu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiye www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201357480 adresinden erişebilirsiniz ancak kısaca bahsetmek gerekirse uygulama marketinin uygulamasını telefonunuza yüklemeniz yeterli oluyor. Bunun için aşağıda yer alan kare kodu telefonunuz ile okutabilir ya da www.amazon.com/getappstore adresini ziyaret edebilirsiniz.

20140801-141937-51577493.jpg

Sonuç olarak Android bir cihaza sahip olan, ancak Google ekosisteminden pek haz etmeyen ve Türkiye’de ikamet eden kullanıcılar için piyasaya güçlü bir uygulama marketi seçeneği gelmiş oldu. Mevcut resmi marketlerde aradığını bulamayanlar için de alternatif bir market hizmete girdi.

Hayırlı ve uğurlu olsun :)

Uluslararası Araştırma Verilerinin Yönetimi Çalılştayı

20140801-111244-40364189.jpg

Araştırma Verilerinin Yönetimi, Türkiye’de yeni yeni konuşulmaya, gündeme gelmeye başladıysa da (tahmin edebileceğiniz gibi) özellikle Avrupa Birliği konu ile ilgili önemli bir mesafe katetmiş durumda.

Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün Goethe Enstitüsü ile birlikte 2014 yılının Türk-Alman Bilim Yılı olmasını da fırsat bilerek 21 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da düzenleyeceği çalıştay, araştırma verilerinin yönetimi ile ilgili önemli bir etkinlik olarak karşımıza çıkmakta. Tamamen ücretsiz olarak katılım sağlanabilecek etkinlik ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıt için rdm.bilgiyonetimi.net adresini ziyaret edebilirsiniz.

Not: Ücretiz olan bu etkinliğe geniş bir katılım sağlanabilmesi için mümkün olan tüm platformlarda etkinlik duyurusunu yapmanızı rica ediyorum.

Etkinlikte görüşmek dileğiyle,

Android Geliştirici Günleri 2014

20140512-150741.jpg

Android Geliştirici Günleri‘nde (AGG / ADD) son dönemece girdik. Hazırlıklarına neredeyse bir önceki AGG’den hemen sonra Google Developer Group, Ankara (GDG Ankara) olarak başladığımız etkinliğe bu yıl da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi 16-17 Mayıs 2014 tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

Okumaya devam et